КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра конститутційного та адміністративного права є структурним підрозділом юридичного факультету ДУІТ. Заснована у 2001 році з метою забезпечення викладання фундаментальних правових дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері правознавства. З 2001 року кафедру очолювала Половнікова Жанна Юріївна кандидат психологічних наук, доцент. З 2010 року кафедру очолює Хохленко Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, напрям наукової діяльності – проблеми вищої та середньої освіти в Україні.

Основними завданнями кафедри є здійснення правового виховання студентів через навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи; забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін; організація та проведення фахової ознайомлювальної практики.

Кафедра здійснює викладання фундаментальних історико-теоретичних правничих дисциплін, без яких неможливе: ґрунтовне опанування галузевих чи прикладних предметів, формування висококваліфікованого ерудованого фахівця з ефективними знаннями в різних сферах юридичної діяльності, широким професійним кругозором та розвиненою професійно-правовою культурою. Тому вивчення предметів кафедри відбувається протягом всього періоду навчання. Кафедра конститутційного та адміністративного права забезпечує викладання 16 навчальних дисциплін та фахової ознайомлювальної практики.

Основними напрямками науково-методичної та науково-дослідної роботи кафедри є проблеми теорії та історії держави і права та актуальні проблеми сучасного державотворення та праворозуміння.

Викладачі кафедри конститутційного та адміністративного права беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами, здійснюють керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, творчою науковою діяльністю студентів.

На кафедрі створений і діє науковий гурток з актуальних проблем державотворення і правотворення в Україні. Починаючи з першого курсу, студенти мають можливість брати участь у наукових конференціях і під керівництвом досвідчених викладачів, публікувати тези наукових досліджень.

Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу серед студентської молоді. Професор кафедри Кацавець Руслан Сергійович, професор Беззубов Дмитро Олександрович, доцент кафедри Озель Віталіна Іванівна,  доцент Собовий Олександр Михайлович є кураторами студентських академічних груп. Викладачі кафедри організовують науково-пізнавальні екскурсії студентів до музеїв Києва , Конституційного Суду України, Верховного Суду України та ін.

Профорієнтаційна робота на кафедрі спрямована на активне залучення абітурієнтів до навчання в академії. Різні її форми, зокрема, особисті бесіди викладачів кафедри з майбутніми абітурієнтами, цікаві виступи студентів факультету про переваги навчання в академії, сприяють підвищенню рейтингу та конкурентоспроможності вищого навчального закладу.

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою. Викладання здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

Перелік навчальних дисциплін кафедри конститутційного та адміністративного права:

1) Теорія держави і права;
2) Актуальні проблеми теорії держави і права;
3) Історія держави і права Україн;
4) Історія держави і права зарубіжних країн;
5) Конституційне право України; 
6) Державне право зарубіжних країн;
7) Правознавство;
8) Юридична деонтологія;
9) Правові системи сучасності;
10) Порівняльне правознавство;
11) Професійна етика юриста;
12) Основи римського приватного права;
13) Конфліктологія;
14) Філософські проблеми права

2 коментарі на “КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА”

  1. Виктория

    Очень хорошие специалисты на этой кафедре! Как теоретики так и действующие правовики. Студентам очень повезло с такими преподавателями!

  2. metlqkaea

    Спасибо за пост

Залишити коментар