КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Кафедра Цивільного  права Юридичного факультету була створена у 2008 році в результаті реорганізації кафедри Цивільного права і процесу, яка започатковувала свою діяльність у 2003 році. Сучасна кафедра Цивільного права є вагомим осередком вітчизняної науки цивільного права, дослідження в якому проводиться в межах наукової школи «Теоретичні проблеми здійснення і захисту цивільних прав».

Кафедру очолює Мусієнко Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, академік Транспортної академії України.

Напрям його наукової діяльності – основні поняття і категорії цивілістики. Підготував 2 кандидатів юридичних наук. Автор навчальних посібників з цивільного та адміністративного права та більше 40-ка наукових статей.

Основними завданнями кафедри є: забезпечення ґрунтовного вивчення студентами правових інститутів та підгалузей цивільного права, що становить фундамент формування знань майбутнього фахівця в галузі правничих дисциплін; здійснення правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи.

Кафедра Цивільного  права  забезпечує викладання 8 навчальних дисциплін та організацію і проведення виробничої практики.

На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри цивільного права становить 5 осіб, а саме: завідувач кафедри, к.ю.н., академік Транспортної академії України, доцент Мусієнко В.В.;  4 доценти – к.ю.н. Новосельська І.В., к.ю.н. Навроцький В.М., к.ю.н. Мартюк А.С., к.ю.н. Софіюк Т.О. Кафедра цивільного права є одним з методичних центрів з підготовки спеціалістів спеціалізації «Транспортне право», має підготовлену викладачами навчальну та навчально-методичну літературу з нормативних спеціалізованих курсів цивілістичного спрямування.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, науково-методичних конференціях ДУІТ, круглих столах, семінарах, підтримують тісні  зв’язки з іншими вищими навчальними закладами м. Києва, організаціями та установами юридичного спрямування, іноземними вищими навчальними закладами. Кожен викладач регулярно проводить зі студентами бесіди, лекції, вечори питань та відповідей, екскурсії та інші заходи. Викладачі кафедри активно займаються профорієнтаційною роботою в школах м. Києва та регіонах.

З 2010 року щорічно кафедрою цивільного права проводиться міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права”.

На кафедрі проводиться робота студентського наукового гуртка «Актуальні аспекти сучасного розвитку цивільного законодавства».

Тематика засідань студентського наукового гуртка на 2017/2018 навчальний рік:

 1. Порука. Гарантія. Завдаток. Складання тексту договору, виконання якого забезпечується порукою. Складання тексту договору, виконання якого забезпечується завдатком.
 2. Договір довічного утримання (догляду). Складання тексту договору довічного утримання.
 3. Права покупця при купівлі товарів неналежної якості. Складання позовної заяви про захист прав покупця.
 4. Зобов’язання із односторонніх дій.
 5. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Права автора. Захист авторських та суміжних прав.
 6. Віндикаційний та негаторний позови як засоби захисту права власності. Складання позовних заяв про витребування майна з чужого незаконного володіння.
 7. Заповідальний відказ. Заповідальне покладання. Форма заповіту. Складання заповіту з умовою. Складання заяв про прийняття спадщини.
 8. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Складання позовних заяв про відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою.

Науковий керівник – к.ю.н., доцент Софіюк Т.О. В рамках роботи гуртка виконуються наукові дослідження, які апробуються студентами у вигляді тез та доповідей на студентських наукових конференціях.

 Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • цивільне право України (загальна частина);
 • цивільне право України (особлива частина);
 • трудове право України;
 • екологічне право України;
 • аграрне та земельне право України;
 • право інтелектуальної власності;
 • право соціального захисту;
 • транспортне право.

 

Залишити коментар