Нд. 16 Червня, 2024

Вимоги до змісту:

Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку правової науки.

В змісті має бути відображено:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • мета дослідження (формулювання цілей статті та постановка завдання; необхідно висловити основну ідею публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (необхідно висловити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);
  • висновки досліджень (які містять наукову новизну та (або) мають важливе теоретичне та (або) практичне значення).

Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими ознаками: раціональність, обгрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки.
Вимоги до обсягу:

Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, список використаних джерел) має складати 8-16 сторінок.

Анотація англійською мовою, ключові слова англійською мовою має складатися з 1800 знаків.

Загальний обсяг рецензії не повинен перевищувати 5 сторінок.

Вимоги до оформлення:

З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написані англійською або українською мовами.

Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог.

До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів необхідно додати – рекомендацію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь доктора (кандидата) юридичних наук, яка є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики дослідження статті.

Стаття обов’язково має містити:

П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;

анотація;

ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8) виділити напівжирним;

відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто);

orcid.org автора (-ів).

Перед назвою статті вказати рубрику, в якій її бажано опублікувати.

Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc); міжрядковий інтервал 1,5; шрифт Times New Roman 14-го кегля. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

Посилання на джерела робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, а самі назви джерел наводити в кінці тексту статті у порядку згадування. Кожне джерело з нового рядка.

Назви і дати прийняття законів та інших нормативно-правових актів наводити у тексті і до списку літератури їх не включати.

В тексті статті виділяти напівжирним ключові терміни, а шрифтом 12-го кегля – приклади із судової практики, смислові відступи тощо.

Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по правому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДК).

Назву статті потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

Викладати текст статті потрібно з дотриманням вимог до змісту.

У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Один коментар до “Триває набір публікацій у юридичний збірник DICTUM FACTUM”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *