Нд. 16 Червня, 2024

ORCID ID 0000-0003-4323-2883

https://scholar.google.com/citations?user=Kcxfn5AAAAAJ&hl=uk

Народився 14 вересня 1986 року в місті Волочиськ Хмельницької області.

Освіта:

У 2004 році закінчив Волочиську загальноосвітню школу №1.

2008 року закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Право» і здобув кваліфікацію бакалавра юриста.

2009 року закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та отримав повно вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра».

2013 року закінчив аспірантуру ВНЗ «Національна академія управління» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

2015 року захистив кандидатську дисертацію за темою на тему: «Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу»» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).

 

Трудова діяльність:

Починаючи з 2009 року працював: в юридичних компаніях юристом за напрямками судової роботи – адміністративне, господарське, цивільне право, адміністративно-процесуальне право, цивільно-процесуальне право, господарсько-процесуальне право; в господарських товариствах на посадах юрисконсульта, начальника юридичного відділу за напрямки роботи – правове супроводження господарської діяльності підприємства; в вищому навчальному закладі викладачем.

У 2019 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. У тому ж 2019 році працював на посаді старшого юриста в Адвокатському об’єднанні «ТОТУМ».

На сьогоднішній день є партнером, співзасновником Адвокатського об’єднання «Лоуко Партнерс», займається адвокатською діяльністю та займає посаду доцента кафедри Господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та технологій.

 

Наукові роботи:

 1. Вітко О.Ю. Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого статтею 232-1 Кримінального кодексу України / О.Ю. Вітко // Юридична наука. – №8. – 2014. – С. 58-62.
 2. Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів / О.Ю. Вітко // Вісник Академії адвокатури України. – №2 (27). – 2013. – С. 57-62.
 3. Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів / О.Ю. Вітко // Правничий вісник Університету «КРОК». Випуск 15. – 2013. – С. 122-128.
 4. Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 223-2 Кримінального кодексу України / О.Ю. Вітко // Юридична наука. – №5. – 2014. – С. 83-92.
 5. Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів / О.Ю. Вітко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – №3 (47). – 2013. – С. 442-447.
 6. Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт приховування інформації про діяльність емітента / О.Ю. Вітко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск №21. – Частина ІІ. – Том 3. – 2013. – С. 15-17.
 7. Вітко О.Ю. Загальнотеоретичне визначення об’єкта злочину [електронний ресурс] / О.Ю. Вітко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – №2. – 2013. – URL: http://www.pap.in.ua/2_2013/Vitko.pdf
 8. Вітко О.Ю. Кримінально-правова характеристика елементів об’єкта злочину / О.Ю. Вітко // Держава та регіони. – Серія: Право. – №2 (40). – 2013. С. 113-118.
 9. Вітко О.Ю. Предмет злочину з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів / О.Ю. Вітко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – Вип. 6-2. – Том 2. – 2013. – С. 70-73.
 10. Вітко О.Ю. Родовий об’єкт злочинів у сфері емісії, розміщення (або видачі) цінних паперів та їх обігу / О.Ю. Вітко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. – №2-3. – 2013. – 130-135.
 11. Витко А.Ю. Непосредственный объект преступления, предусмотренного статьёй 222-1 Криминального кодекса Украины / А.Ю. Витко // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь» (Молдова, г. Кишинев). – №8/2 (260). – 2013 г. – С. 108-111.
 12. Вітко О.Ю. Поняття предмета злочину як елемента складу злочину / О.Ю. Вітко // Юридична наука. – №11. – 2013. – С. 27-34.
 13. Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт злочину незаконного використання інсайдерської інформації / О.Ю. Вітко // Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 травня 2014 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 198-201.
 14. Вітко О.Ю. Загальнотеоретичне обґрунтування поняття об’єкта злочину / О.Ю. Вітко // Актуальні проблеми кримінального права, та кримінології, кримінально-виконавчого права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс 2011. – С. 59-62.
 15. Вітко О.Ю. Об’єкт злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: постановка проблеми / О.Ю. Вітко // Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 листопада 2010 року); за заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотіної: [У 2-х частинах] – Частина 2. – К.: Національна академія управління, 2011. – С. 259-262.
 16. Вітко О.Ю. Питання об’єкта злочину, передбаченого статтею 232-2 Кримінального кодексу України / О.Ю. Вітко // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [У 4-х част.]. – Частна четверта. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 8-9.
 17. Вітко О.Ю. Предмет злочину виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів / О.Ю. Вітко // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: матеріали науково-практичної конференції, м. Херсон, 6-7 червня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 146-149.
 18. Вітко О.Ю. Предмет злочину з незаконного використання інсайдерської інформації / О.Ю. Вітко // Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 13 грудня 2013 р. / За ред. д.ю.н. Т.С. Ківалової; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 188-191.
 19. Вітко О.Ю. Предмет злочину з підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів / О.Ю. Вітко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 193-195.
 20. Вітко О.Ю. Предмет злочину з приховування інформації про діяльність емітента / О.Ю. Вітко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського: матер. четвертої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8-9 листопада

2013 р.) / [відп. за випуск к.ю.н., доц. М.І. Пашковський]; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 370-373.

 1. Вітко О.Ю. Предмет злочину, передбаченого статтею 223-2 Кримінального кодексу України / О.Ю. Вітко // Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18-19 квітня 2014 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 221-224.
 2. Вітко О.Ю. Структура суспільних відносин як об’єкта злочину / О.Ю. Вітко // Актуальні проблеми юридичної науки – 2012: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14 грудня 2012 року); за заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, М.І. Карпенка. – Київ, 2013. – С. 299-303.
 3. Вітко О.Ю. Щодо класифікації об’єктів злочинів / Вітко О.Ю. // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 червня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 32-34.