Нд. 16 Червня, 2024

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри Господарського та транспортного права

 

ORCID ID 0000-0003-4306-9959

https://scholar.google.ru/citations?user=pMrOS1YAAAAJ&hl=ru

Народилась 7 листопада 1975 року в м. Севастополі.

У 2002 році закінчила Юридичний факультет Інститут економіки та права «КРОК» з відзнакою, отримавши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство».

У грудні 2002 року закінчила магістратуру і отримала кваліфікацію – Магістр інтелектуальної власності.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Особливості господарсько-правового регулювання договору безплатної передачі майна (порівняльний аспект)».

З 2004 по 2011 р. займала посаду старшого викладача кафедри Правового забезпечення діяльності транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

З 2011 року обрана за конкурсом доцентом кафедри Транспортного права КДАВТ, яку з 1.10.2015 перейменовано на кафедру Господарського та транспортного права ІУТП ДУІТ.

У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри Транспортного права.

З вересня 2014 року по серпень 2015 року виконувала обов’язки завідувача кафедри Транспортного права.

З 2017 року по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ДУІТ.

У 2018 обрана Дійсним членом Транспортної Академії України.

У 2019 році захистила дисертацію на тему: «Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ресурсного потенціалу водного транспорту (теоретико-методологічні засади)» та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.

За рішенням Атестаційної колегії МОН у 2021 році присвоєно Вчене звання професора кафедри господарського та транспортного права.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи більше 18 років.

Має значну кількість публікацій наукового та навчально-методичного характеру та монографій. Більшість статей з яких опублікована у фахових юридичних виданнях України, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних та у закордонних наукових журналах, в тому числі що індексуються в Scopus. Брала участь у багатьох «круглих столах», практикумах, конференціях в тому числі міжнародних.

Здійснює керівництво аспірантами по підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Член редакційної колегії журналу «Dictum Factum» Юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

Виконує обов’язки Відповідального секретаря Приймальної комісії ДУІТ.