Нд. 16 Червня, 2024

https://orcid.org/0009-0007-3951-8922

https://scholar.google.com.ua/citations?user=l4UbCtAAAAAJ&hl=uk

Горбань Євген Анатолійович, народився 02.01.1995 року в місті Києві, українець.
У 2016 році закінчив Київську державну академію водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного та здобув ступінь бакалавра за напрямом підготовки правознавство.
У 2018 році закінчив Державний університет інфраструктури та технологій та здобув кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Право» за кваліфікацією юрист.
У 2021 році закінчив аспірантуру в ДУІТ та захистив дисертацію на здобуття освітнього рівня доктор філософії права.
З 2022 року маю адвокатське посвідчення, що дозволяє мені вести адвокатську діяльність чим успішно займаюсь.
За основним місцем роботи працюю на посаді асистента кафедри господарського та транспортного права (ГТП) юридичного факультету Інституту управління, технологій та права.
Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 5міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Index Copernicus, Academic Journal Guide, Asian Education Index та інші)
1. Горбань Є. А. Реалізація адміністративно-розпорядчих функцій керівників підприємств як критерій правомірності їх діяльності. Часопис КУП. 2019. № 4. С. 146-150.
2. Горбань Є. А. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Наукові записки. Серія: Право. 2020. № 8. С. 106-111.
3. Горбань Є. А. Принципи прийняття управлінських рішень як нормативна основа діяльності посадових осіб. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 149-151.
4. Горбань Є.А. Ефективність управлінської діяльності як елемент ризик-менеджменту: господарсько-правовий аспект. Аеро-2019 Повітряне і космічне право «Матеріали Всеукраінської конференції молодих учених і студентів ТОМ 2 с. 205-208.
5. Горбань Є. А. Ефективність прийняття управлінських рішень як критерій для виявлення ознак протиправності в діях посадових осіб. «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. »: матеріали Між. наук.-практ. конф. (Запоріжжя 24-25 січня 2020 р.). Запоріжжя, ЗДУ, 2020. С. 172-175.
6. Горбань Є. А. Ефективність управлінської діяльності як елемент ризик-менеджменту: господарсько-правовий аспект. «АЕРО 2019 Повітряне і космічне право». матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2019 р.). Київ: НАУ, 2019.Ч. 2. С. 206-208.
7. Горбань Є. А. Адміністративно-правове регулювання контролю за ефективністю управлінських рішень. «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення»: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 3–4 травня 2019 р.). Харків: ГО «Східноукраїнська наукова юридична організація», 2019. С. 99-101. Стаття у зарубіжному науковому виданні (Республіка Молдова)
8. Горбань Є. А. Организационно правовые основы обеспечения эффективности управленческих решений на предприятии. «Legea si Viata». 2020. № 10-11. С.69-81.
9. Gorban E. The concept of algorithmization of the management decision- making process с. 46 «European Reforms Bulletin»