Бурдоносова Марина Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент.

У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.
У 2009 році закінчила аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
У 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію за темою «Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
У 2011 р. стажувалася на кафедрі Правознавства Інституту економіки і управління Київського славістичного університету.
У 2015 р. проходила підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
У 2016 р. пройшла міжнародне стажування та підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія, Прага).
У 2017 р. отримала сертифікат В2 з англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти Cambridge English.
У 2018 р. отримала звання доцента (кафедри Правознавства).
З 2018 року є членом Національної спілки краєзнавців України.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах складає
9 років.
Є автором більше 30 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін в Україні та за кордоном, в тому числі у Scopus та Web of Science (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1050-6892).
Коло наукових інтересів складають питання правової свідомості суспільства; правовий ідеалізм; способи зниження рівня правового нігілізму та деформації правової свідомості.

Викладає дисципліни: Філософія права, Актуальні проблеми теорії держави і права, Основи римського приватного права.

Комментарі закриті.