Пт. 21 Червня, 2024

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JSihM7QAAAAJ&hl=uk

ORCID ID 0000-0003-1050-6892

Кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет внутрішніх справ, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. Навчалась у аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію за темою «Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2011 р. стажувалася на кафедрі Правознавства Інституту економіки і управління Київського славістичного університету.

У 2015 р. проходила підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

У 2016 р. пройшла міжнародне стажування та підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія, Прага).

У 2017 р. отримала сертифікат В2 з англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти Cambridge English.

У 2018 р. отримала звання доцента (кафедри Правознавства).

З 2018 року є членом Національної спілки краєзнавців України.

В 2019 проходила міжнародне наукове стажування в Європейському університеті Віадріна у м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина.

У 2020-2021 рр. удосконалювала свої інформаційну грамотність на курсах підвищення кваліфікації за такими напрямами: «Online інструменти YouTube для дистанційного навчання», «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта», «Інтернет-сервіси для створення навчального контенту. Презентації на ресурсі Nearpod».

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах складає більше 10 років.

Є автором зарубіжних колективних монографій у Польщі, Латвії та Німеччині, має більше 50 наукових публікацій у фахових виданнях з юридичних дисциплін в Україні та за кордоном, в тому числі у Scopus та Web of Science (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1050-6892).

Коло наукових інтересів складають питання правової свідомості суспільства; правового ідеалізму; способи зниження рівня правового нігілізму та деформації правової свідомості.

Викладає дисципліни: Філософія права, Актуальні проблеми теорії держави і права, Основи римського приватного права, Порівняльний аналіз міжнародних правових систем, Верховенство права.